Omezení účasti na bohoslužbách a přenos přes YouTube

DŮLEŽITÉ

Nová opatření od 23.10. ruší předchozí ustanovení (max. počet 6 osob na bohoslužbách) a nijak se k omezením bohoslužeb nevyjadřují. Platí ale zákaz volného pohybu osob a nařízení omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru s tím, že s výjimkou členů společné domácnosti a zaměstnanců jednoho zaměstnavatele je možné pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob.

Je povolena účast na svatbě a pohřbu v počtu maximálně 10 osob a návštěvy hřbitovů.

Všechny bohoslužby jsou přenášeny přes YouTube (kromě nedělní v 8:00)
Ke svatému přijímání můžete přijít po skončení bohoslužby.
Říj 09

Od 14.10. do 3.11.2020 nesmí být na bohoslužbě více jak 6 lidí

Vláda s platností od středy 14. října vyhlásila další výrazná omezení počtu shromážděných a to maximálně na 6 osob a to i venku. Omezení je až do 3.11., tedy i přes Dušičky.

Do tohoto počtu se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela. Na svatbě a pohřbu může být max. 30 lidí.

Svoji účast hlaste osobně nebo telefonicky P. Marcelovi.

Všechny bohoslužby budou v kostele sv. Mikuláše a budou přenášeny přes YouTube (kromě nedělní v 8:00)

Dub 24

Bohoslužby jsou povolené za účasti max. 300 osob

V neděle jsou již 3 mše svaté. U sv. Mikuláše od 8.00 a 9:30 a v 11:00 v Okrouhlici.
Mše od úterý do soboty jsou do 6.6. u sv. Mikuláše. Od 9.6. jsou opět u sv. Anny.
Svátost smíření vždy půl hodiny přede mší svatou nebo kdykoli po osobní domluvě s P. Marcelem,

Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:

 • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
 • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
 • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
 •  Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
Bře 25

Sbírka pro Arcidiecézní charitu

Milí bratři a sestry,

i když se o práci o charit v naší arcidiecézi v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Bratři a sestry, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.
Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.
Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík
generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

Bře 17

Fyzická účast na mších svatých není možná. Všechny mše svaté se budou vysílat přes internet.

Svátost smíření je možná půl hodiny přede mší svatou nebo po osobní domluvě s Marcelem Timkem.
Mše jsou v přímém přenosu od úterý do soboty od 18:00 a v neděli od 9:30. Všechny promluvy lze shlédnout i ze záznamu.
Podle předběžného plánu bude možná osobní účast na mších od 27. dubna nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob.
Pokračování…

Bře 13

Všechny mše jsou, avšak pouze pro 29 lidí!

Nedělní mše od 9:30 je zvláště pro katechumeny. Bude zajištěn video přenos. Takže můžete, využít i této možnosti. 

Využijte též tohoto přehledu bohoslužeb v ČR vysílaných online.

Všichni věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby sledujte ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavte v rodinném kruhu.

Bře 12

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Pokračování…

Úno 02

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Praha, 1. února 2017

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

Pokračování…