Svátost manželství

Již v hebrejské Bibli (tzv. Starém zákoně) je vztah Boha k lidem přirovnáván ke vztahu muže a ženy. Obdobně v křesťanství je manželství chápáno jako obraz vztahu Ježíše Krista k církvi. On za ni „dal sebe sama“. Uzavřít manželství křesťanským způsobem znamená odevzdat sebe samého partnerovi, jak to vyjadřuje i slib, jehož vyřčením manželství vzniká.

Manželství (a kněžství) patří mezi tzv. svátosti společenství, protože pomáhá vytvářet a upevňovat vztahy mezi mužem a ženou (a v církvi).

Základní – nikoli však jedinou – podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěn v katolické církvi.

Příprava na manželství

Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech.

Snoubencům, kteří se jen velmi zřídka účastní bohoslužeb, vřele doporučujeme přípravy konané Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského nebo zkušenými manželskými páry zde.

Příprava konaná naší farností je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí žít v trvalém spojení s farností a jsou tak do problematiky manželství uváděni v kruhu svých blízkých.

Zájemce prosíme, aby se s dostatečným předstihem (nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem svatby) přihlásili u faráře.

Nezbytná administrativa

1. Setkání s knězem: Ze všeho nejdříve je třeba navštívit farnost, kde chcete být oddáni a vše předběžně dohodnout s knězem.

2. Doklady z úřadu: Nejdříve 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku.

S sebou je třeba mít doklad, kterým je možné prokázat totožnost (OP, pas) a rodný list.

Na místě vyplníte Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání OSVĚDČENÍ, matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví.

Obdržíte jeden kus OSVĚDČENÍ a předvyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ.

Dokumenty donesete zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

3. Doklady vyžadované církví

 • Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky),
  Toto potvrzení získáte ve farnosti vašeho křtu, doporučujeme o něj žádat s dostatečným předstihem, nemělo by však být starší než 3 měsíce.
 • Další doklady vzhledem ke specifické situaci snoubenců
  (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených, propuštění z farnosti u snoubenců s trvalým bydlištěm mimo farnost v níž chtějí být oddáni, dispens od překážky smíšeného manželství, nebo různosti náboženství u snoubenců různého vyznání, s těmito dokumenty Vám poradí farář, nebo pastorační asistent).
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek
  Obdržíte jej ve farnosti a spolu s farářem (nebo pastoračním asistentem) vyplníte.
 • Potvrzení o absolvované přípravě na manželství
  Pro vyslovení platného manželského souhlasu, který zakládá manželství je třeba být si vědomi podstatných vlastností manželství, k čemuž, mimo jiné, příprava slouží.

Výčet všech formulářů před svatbou:

 • 1ks osvědčení z matriky místa sňatku
 • Dotazník k uzavření manželství
 • protokol o uzavření manželství
 • potvrzení o křtu
 • Potvrzení o absolvované přípravě na manželství
 • další dokumenty (např. dispens je-li vyžadován kanonickým právem, delegace, oddává-li kněz odjinud…)
 • Zápis k žádosti o církevní sňatek (včetně příp. propuštění z farnosti)

Těsně před obřadem:

Pověřená osoba (farář, nebo pastorační asistent) odebere snoubencům občanské průkazy, aby po vašem manželském slibu označil změnu údajů odstřižením pravého horního rohu. U svědků pouze opíše rodná čísla a bydliště do Protokolu o uzavření manželství a průkazy jim vrátí.

(POZOR! Ustřižený průkaz je sice spolu s kartičkou o změnu údajů platným dokumentem, při svatebních cestách do zahraničí však často nebývá uznáván)

Po obřadu:

Po obřadu je třeba doručit orazítkovaný a podepsaný Protokol o uzavření manželství na Svatební matriku OÚ (zařídí farář nebo pastorační asistentka, v případě jeho nepřítomnosti jej mohou odnést i sami manželé).

Asi týden poté je možno si zde vyzvednout Oddací list.

 

 


Znění manželského slibu

Já (…..) odevzdávám se tobě (…..)
a přijímám tě za manžela(ku).
Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.


 

Odkazy  na další materiály k přípravě na manželství:

Text k manželskému slibu od Jozefa Nagye

Texty nejen pro snoubence

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.