Zápis ze setkání Farní rady ze dne 2. října 2018

Přítomni:

P. Marcel Timko, Václav Zlevor, Marek Jantač, Michal Syrový, Jiří Šebek, Antonín Šmakal, Jitka Wagnerová, Irena Jansová

ikonaProgram:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  • Okrouhlické zvony
  • Revitalizace Klášterky
  • Opravy, investice
 2. Odstranění uschlých smrků z Klášterky
 3. Ukončení nájemní smlouvy a odprodej pozemku
 4. Program akcí farnosti do Tříkrálové sbírky
 5. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary – organizace
 6. Služba kostelníka
 7. Ostatní
 8. Příští termín setkání Farní rady

1. Zahájení

Setkání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou.

 • Okrouhlické zvony – zpráva a zhodnocení současné situace finanční sbírky na novou stolici pro zvony připraví spolek Kulturní dědictví Okrouhlice (A. Šmakal) do konce roku 2018. Ustavení nových zvonů, případně jejich žehnání (podle aktuálního postupu celé akce) je výhledově plánováno na svátek sv. Vavřince (neděle 11. srpna 2019).
 • Revitalizace Klášterky – požadavky města ani arcibiskupství nebyly konkretizovány. Kontejner umístěný na pozemku, který slouží návštěvníkům Klášterky (občerstvení, hygienické zázemí) je zasmluvněn. Další postup se bude odvíjet od představ nového zastupitelstva města, zvoleného v aktuálních komunálních volbách.
 • Investice a opravy:
  • Podlahová krytina v učebně – dokončeno
  • Projektor – v jednání
  • Výměna koberce v kostele sv. Mikuláše – vybrán typ koberce a vytipovány konkrétní dezény, probíhá finální výběr dezénů pomocí vizualizace barevných návrhů, termín provedení prací v řešení
  • Okapy a strop v kostele – termín provedení prací v řešení

2. Odstranění uschlých smrků z Klášterky

Během letních měsíců došlo na Klášterce k odumření několika vzrostlých smrků. Na žádost místních obyvatel budou stromy v dohledné době odstraněny. P. Timko zajistí povolení ke kácení na městě, M. Jantač a V. Zlevor zajistí kácení pověřenou osobou.

3. Ukončení nájemní smlouvy a odprodej pozemku

Na základě jednání arcibiskupství s nájemcem pozemku u OC Kaufland na Červených Vrškách, za nějž farnost již obdržela nájemné na dobu 50 let dopředu, dojde k ukončení nájemní smlouvy a odprodeji tohoto pozemku nájemci s doplatkem. Cena doplatku se povedlo vzhledem k aktuální tržní hodnotě místních pozemků, oproti původnímu ujednání, navýšit.

4. Program akcí farnosti

Farní rada připraví jako již tradičně leták s programem akcí farnosti na nadcházející adventní a vánoční období, až do Tříkrálové sbírky 2019. Akce a ev. jejich krátká anotace, které mají být uvedeny na letáku, je nutno nahlásit M. Syrovému do pondělí 12.11. 2018.

Nejbližší akce farnosti:
21.10. Misijní neděle s jarmarkem + sbírka na PMDD (Papežské misijní dílo dětí)
3.11. v 16h Přednáška PhLic. Kateřiny Lachmanové, ThD. na téma Modlitba (sobota)

5. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary – organizace

Farní rada se zabývala návrhem farníků na uspořádání úklidů a rozšíření služby i na faru, kde se po odchodu Marušky Balíkové uklízí nepravidelně a spíše sporadicky. Z živé diskuze vzešel návrh vytvořit rozpisy úklidu dva – jeden pro kostel sv. Mikuláše a druhý pro faru. Oba budou vyvěšeny ve foyeru kostela sv. Mikuláše na nástěnce, aby byly přístupné a zájemci se mohli na službu zapsat.

Farní rada vyzve farní rodinu k zapojení do úklidu, tak aby se každé čtvrtletí vystřídalo dostatečné množství osob/dvojic/rodin či jinak utvořených uklízecích služeb a půjde také příkladem. Orientaci nových zájemců o pravidelný úklid kostela si vezme na starost I. Jansová. Orientaci zájemců o úklid na faře, J. Wagnerová.

6. Služba kostelníka

Farní rada se dále shodla na stanovisku, že je potřeba najít dobrého kostelníka. Každý z radních se pokusí oslovit spolehlivé, bezúhonné, časově flexibilní osoby ze svého okolí. Pokud by měl o tuto službu Bohu a farní rodině někdo z farníků vážný zájem, může se přihlásit panu faráři.

7. Ostatní

Do vstupních prostor kostela sv. Mikuláše budou pořízeny bezpečnostní čisticí rohože s náběhovou hranou, která sníží riziko zakopnutí a úrazu. Zajistí I. Jansová

8. Příští termín setkání farní rady

Další setkání farní rady proběhne v řádném termínu v úterý 30.ledna 2019. V případě potřeby bude vyhlášen mimořádný termín setkání.

 

Dne 2. října 2018

Zapsala: Irena Jansová

Schválil: P. Marcel Timko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.